572 223 200 \ 572 223 222

Promocja Operacja Grudniowa

Regulamin Promocji Cenowej dla Klientów PJ-MED

 

 1. Organizatorem Promocji Cenowej „Operacja Grudzień” jest PJ-MED Sp. z o.o.
 2. Uczestnikami Promocji są wszyscy Klienci szpitala PJ-MED, którzy umówią zabieg/operację chirurgiczną na wybrany dzień pomiędzy 01 a 31 grudnia 2018 r.
 3. Promocja prowadzona jest w oparciu o usługi oferowane przez szpital PJ-MED, zlokalizowany w Warszawie przy ul. Waflowej 7a, należącym do Organizatora.
 4. Uczestnik może skorzystać z Promocji w dniach i godzinach otwarcia Szpitala lub/i w dniach i godzinach indywidualnie umówionych bezpośrednio z lekarzem prowadzącym.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami, voucherami, przyznane rabaty nie sumują się.
 6. Warunkiem skorzystania z Promocji jest podanie podczas rozmowy telefonicznej lub wizyty w szpitalu PJ-MED kodu promocyjnego: Operacja Grudzień.
 7. Każdy Pacjent, który umówi się na zabieg podając kod “Operacja Grudzień”, otrzyma obniżkę ceny na ten zabieg o 10%.
 8. W przypadku niemożności wykorzystania usługi, której dotyczy Promocja przez Uczestnika Promocji z przyczyn nadzwyczajnych (choroba, wypadek losowy, uczulenia na wybrany zabieg), Uczestnik może przesunąć, za zgodą PJ-MED i lekarza prowadzącego, zabieg na inny termin, po 31.12.2018 r.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej a adres Szpitala: ul. Waflowa 7a, 02-971 Warszawa (w przypadku reklamacji przesyłanych za pośrednictwem przesyłki listowej lub kurierskiej, decyduje data nadania reklamacji). Reklamacje powinny zawierać: imię nazwisko, adres korespondencyjny oraz opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także określone żądania.
 10. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odpowiedzi na reklamację.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeks Cywilny.
 12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.09.2017 r. i obowiązuje do jego zakończenia na czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie dokonywanie zmian w treści Regulaminu w dowolnym czasie.
© 2017-2019 PJ-MED. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Tremark Sp. z.o.o.